Stadgar för föreningen Norrköpings Raggarklubb..Antagna på Medlemsmötet 2016-08-04


STADGAR för


1. Föreningens namn

Föreningens namn är: Norrköpings Raggarklubb.


2. Föreningens ändamål

Föreningen Norrköpings Raggarklubb (NKPGR) är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningen har till syfte att verka för en sund hållning av Raggarkulturen samt sprida dess kultur i Sverige. Föreningens mål är att inom området utbyta kunskap och erfarenhet om Raggare och att förmedla kunskap och information till föreningens medlemmar genom bland annat föreningens hemsida. NKPGR’s mål är också att förmedla kunskap och information till allmänheten genom informationsutgivning och mindre evenemang. Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten.


3. Föreningens säte

Föreningen har sitt huvudsäte i Norrköpings kommun, Östergötlands län.


4. Medlemskap

Föreningen är öppen för de som delar och vill verka för föreningens mål enligt §2 och som följer föreningens stadgar. Medlemskap söks skriftligt eller muntligt och erhålls genom lösandet av medlemsavgift. Styrelsen granskar alla sökande som vill bli medlemmar och kan också avslå medlemskap utan att motivera varför.

Medlemmar kan föreslå ny medlem men det är till  sist styrelsen som godkänner det nya medlemskapet.

Klubbmärken av tyg samt T-Shirts får enbart bäras av Fullvärdiga samt Familjemedlemmar. För att få Ryggmärken av tyg så ska man varit medlem minst

ett (1 ) år och visat sig värdig att bära dem och inte vanhedrat klubben under tiden. Dekaler får även stödmedlemmar köpa och använda på sina fordon..

Avstängning och uteslutning av medlem kan beslutas av styrelsen, då synnerliga skäl föreligger, exempelvis vid verksamhet som motarbetar eller strider mot föreningens mål och syfte. Eller vid medlem som uppenbarligen skadar föreningens intresse eller ger föreningen dålig publicitet eller rykte.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska sändas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

Medlem som själv önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen, ingen återbetalning av erlagd medlemsavgift sker.

Om medlem avsäger sig medlemsskap har han/hon möjlighet att sälja sina tygmärken/ryggmärke till annan medlem i klubben.


5. Medlemsavgifter

Medlemsavgift fastställs årligen av styrelsen på årsmötet och avläggs årligen. Familjemedlemmar kan för reducerad avgift erhålla medlemskap i NKPGR.

Medlem som inte erlägger ny medlemsavgift avförs ur medlemsförteckningen två månader efter verksamhetsårets början.6. Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och minst fyra (4) övriga ledamöter.

Årsmötet utser de styrelseposter och övriga poster föreningen anser sig behöva.

Styrelseledamöterna  väljs av årsmötet på ett eller två år och kan omväljas.

Vid ledamots avsägelse adjungera annan medlem av styrelsen intill nästkommande årsmöte.

För att kunna sitta i styrelsen för klubben så krävs att man är ordinarie medlem och betalat medlemsavgiften för ordinarie medlem.

Vid utträde ur styrelsen under mandatperioden ska den ledamot som inte längre vill sitta kvar lämna en skriftlig uppsägning av sin plats via brev eller mejl till Ordförande eller Vice Ordförande..


7. Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.


8. Bilaga 1 – Stadgar för NKPGR.


Antagna på styrelsemötet 2016-08-03


Styrelsen är beslutsför då minst tre (3) personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och Kassör.


Räkenskaper:

Räkenskapsår ska vara kalenderår, januari - december.


Årsmöte:

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den sista april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse via hemsida och via av medlem anmäld mailadress ska annonseras senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte.

Enbart medlemmar som erlagt medlemsavgiften har rätt att rösta på Årsmötet.


Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:


1. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två (2) protokolljusterare.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordning.

4. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

  b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

5. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

7. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande     verksamhets- /räkenskapsåret.


11. a)Vid behov val av ordförande i föreningen.

    b)Vid behov val av vice ordförande..

    c)Vid behov val av kassör.

    d)Vid behov val av sekreterare..

    e)Vid behov val av 1 eller 2 styrelseledamöter.

    f) Vid behov val av 1 eller 2 suppleanter.

    g)Vid behov val av andra funktionärer för föreningen.

12. Vid behov val av revisorer samt Valberedningen.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14. Övriga frågor.


Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. Motioner som skall behandlas på årsmötet (utöver övriga frågor) ska inkomma minst en månad före datumet för årsmötet.


Extra årsmöte:

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 2/3 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.


Rösträtt:

Vid årsmöte har varje betalande medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.


Regler för ändring av stadgarna:

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.


Upplösning av föreningen:

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar önas till vid årsmötet vald verksamhet eller bevarande projekt med liknande syfte eller ändamål.